alligator druckseitenkopf de logos druckseite

WEGMANN automotive GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 6 • D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 931 321 04 0 • Fax +49 931 321 04 999 • info@wegmann-automotive.com

Zurück zur Normalansicht
kopfgrafik standard

Ogólne warunki sprzedaży ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

 
I. Warunki ogólne
 
 1. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobami prywatnymi lub podmiotami prawnymi, zwanymi dalej Kupujący, a firmą ALLIGATOR Polska z o.o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie zmiany, odstępstwa, oraz ustalenia inne niż zawarte w Ogólnych warunkach sprzedaży są ważne wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu. Również ustne ustalenia naszych reprezentantów i współpracowników oraz pozostałe porozumienia, także zmiany tych warunków sprzedaży, są ważne tylko po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu.
 
II. Zakończenie umowy i przepisy wykonawcze
 
 1. Wszelkie nasze oferty nie mają charakteru wiążącego. Umowa staje się wiążąca po uprzednim pisemnym potwierdzeniu
   
 2. Kupujący opisuje w zamówieniu, jakie towary zobowiązuje się kupić. Otrzymując zamówienie jesteśmy uprawnieni do zamknięcia umowy w ciągu 2 tygodni od daty wpłynięcia zamówienia. Wymaganie zakończenia umowy ma formę pisemną.

   
 3. Udostępnienie katalogów, prospektów, cenników i okólników nie może być traktowana jako oferta.

   
 4. W przypadku zleceń na zamówienie towarów, które nie są wymienione katalogach prospektach lub cennikach zlecenia nie standartowe jesteśmy uprawnieni do pozyskania materiału do produkcji całej dostawy i wyprodukowania od razu towarów na całą dostawę. Dlatego po zawarciu umowy prośby partnerów umów dotyczące zmian w umowie nie będą uwzględniane.

   
 5. Stan dostawy powinien odpowiadać pisemnym ustaleniom. Odpowiedzialność za stan dostarczonej wysyłki jest określana pisemnie przed dokonaniem wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odchyleń odnośnie kształtu, barwy, ciężaru oraz innych cech zgodnie z tolerancjami stosowanymi w handlu i dokumentacji technicznej. 


 III. Maszyny i narzędzia
 1. Koszty ewentualnych urządzeń lub narzędzi wykonanych w naszej firmie bądź zakupionych w celu realizacji umowy zlecenia nie standartowego zostaną dodane do rachunku jako koszty narzędzi.

 2. Wyżej wspomniane narzędzia lub urządzenia pozostają naszą własnością pod nadzorem kierownika działu konstrukcyjnego.


IV. Ceny
 1. Cena przedstawiona w ofercie jest ważna przez okres 30 dni od daty oferty. Wszelkie ceny są podane w euro. Wszelkie ceny są cenami netto.

 2.  Nasze ceny, jeśli nie zaznaczono inaczej, są cenami przy odbiorze z fabryki/magazynu, nie zawierają kosztów pakowania, transportu, bądź cła. Specjalne dostawy na zlecenia nie standartowe spowodują doliczenie dodatkowych kosztów.

 3. W przypadku znaczącego wzrostu kosztów płac, energii lub materiałów, zastrzegamy sobie prawo podwyżki cen naszych wyrobów.


V. Dostawy
 1. Jeśli nie ustalono inaczej, dostawa jest do odbioru w siedzibie firmy.

 2. Przewidywany termin dostawy nie jest datą dokładną i nie jest wiążący prawnie. Dokładny termin dostawy wiążący prawnie wymaga formy pisemnej. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do upływu tego terminu dostawa opuściła nasz magazyn, wzgl. gotowość do wysyłki została zgłoszona kupującemu. Termin dostawy nie zaczyna płynąć, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie szczegóły i spełnione wszystkie pozostałe warunki, które miał spełnić kupujący.

 3. Dostawy i świadczenia częściowe, o ile są stosowane w handlu, są dopuszczalne. Dostawy lub świadczenia częściowe są nie dopuszczalne tylko wtedy, gdy są one uzgodnione z kupującym.

 4. Jeżeli termin wysyłki, który nie jest prawnie wiążący, zostanie przekroczony o 6 tygodni, kupujący jest uprawniony pisemnie wezwać nas do dostarczenia towaru w ciągu stosownego terminu. Jeżeli w tym terminie wysyłka nie nastąpi, kupujący może odstąpić od umowy wydając pisemne oświadczenie. Kupujący może domagać się wyrównania szkód z tytułu spóźnienia dostawy lub niedostarczenia towaru tylko wówczas, gdy wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania obowiązku.

 5. Warunkiem wypełnienia przez nas obowiązku dostarczenia towaru jest terminowe i właściwe wypełnienie przez kupująceg o obowiązków wynikających z umowy, zwłaszcza dotyczących płatności.

 6. Jeżeli termin dostawy odwleka się na życzenie kupującego, ponosi on powstałe z tego tytułu koszty.

 7. Opóźnienia dostaw i usług w wyniku siły wyższej lub innych wydarzeń nie możliwych do przewidzenia, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają wysyłkę towaru i nie zostały spowodowane przez nas, uprawniają nas do opóźnienia wysyłki o czas trwania utrudnień powiększony o odpowiedni okres niezbędny do rozruchu albo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy, o ile nie została ona jeszcze zrealizowana.

 8. Dopuszczalna jest 5 % odchylenie ilościowe. Rozliczenie odchyleń ilościowych następuje poprzez korektę płatności lub fizyczne rozliczenie ilościowe przy następnej dostawie. O wyborze wyżej wymienionego sposobu rozliczenia decyduje sprzedający.


VI. Płatności

 

 1. Jeśli nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.

 2. Po upływie tego terminu płatność automatycznie traktowana jest jako opóźniona, bez pisemnego ponaglenia. Od tego momentu naliczane są odsetki w wysokości 8 procent.

 3. Możliwe jest przedłużenie terminu uregulowania opóźnionej płatności po otrzymaniu od kupującego pisemnego oświadczenia dotyczącego pokrycia zobowiązań.

 4. W przypadku uwzględnieniu zdolności płatniczych kupującego, firma ALLIGATOR Polska z o.o. może ustalić warunki płatności w kilku ratach; przestrzeganie tych warunków jest bezwzględne. Niestosowanie się do tych ustaleń uprawnia nas do rozwiązania umowy oraz dochodzenia pokrycia przez kupującego wszelkich kosztów.

 5. Kupujący nie może rozliczyć płatności na poczet jakichkolwiek wzajemnych roszczeń. Może uzyskać do tego prawo tylko w wyniku postanowienia sądu.VII. Zastrzeżenia praw własności

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu spłaty wszystkich roszczeń.

 2. Przetwarzanie i obróbka towarów z zastrzeżonym przez nas prawem własności następuje w naszym imieniu i na nasze zlecenie nie powodując naszych zobowiązań. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z przedmiotem niebędącym naszą własnością, wówczas nabywamy część własności nowej rzeczy stosunkowo do wartości dostarczonego przez nas towaru.

  Towar przetworzony wzgl. udziały własności w towarze przetworzonym obowiązują jako towar z zastrzeżonym prawem własności. Jeżeli towar dostarczony przez nas zostanie wymieszany lub połączony z innymi przedmiotami, wówczas kupujący od razu przekazuje nam swoje udziały własności w wymieszanych lub nowych przedmiotach, a my je przyjmujemy.

   

 3. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towaru. Kupujący sceduje na nas wszystkie wierzytelności w wysokości kwot na rachunkach, które wynikają z odsprzedaży towaru osobom trzecim, a my przyjmiemy cesję. Po scedowaniu kupujący w dalszym ciągu ma możliwość wycofania wierzytelności. Zastrzegamy sobie jednak możliwość wycofania wierzytelności przez nas, jeżeli kupujący nie wypełni należycie obowiązku płatności i spóźni się z płatnością, odwołujemy pełnomocnictwo kupującego do wycofania wierzytelności. Na nasze pierwsze pisemne wezwanie kupujący jest zobowiązany do wskazania nam dłużników scedowanych wierzytelności oraz do wskazania dłużnikom cesji przekazania.VIII. Odpowiedzialność cywilna za wady
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie i pisemnie.

 2. W przypadku wad naszych towarów dokonujemy najpierw poprawek lub wysyłamy dostawę zastępczą - według naszego uznania. Koszty przypadające w celu wypełnienia powyższych czynności ponosi kupujący, o ile zwiększyły się one w wyniku przemieszczenia dostaw lub świadczeń w inne miejsce niż oddział firmy kupującego, chyba że przemieszczenie to odpowiada zastosowaniu zgodnie z umową. W przypadku trzech nieudanych prób naprawy towaru kupujący może żądać obniżenia zapłaty lub anulowania umowy. W przypadku nieznacznego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku nieznacznych braków, kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy.

 3. Kupujący musi niezwłocznie zgłosić pisemnie widoczne wady najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania towaru w miejscu przeznaczenia - wady ukryte najpóźniej w ciągu tygodnia od wykrycia ich. W innym przypadku roszczenia z tytułu wad są wykluczone. O dotrzymaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji. Na kupującym spoczywa obowiązek wykazania przesłanek istnienia roszczeń, w szczególności samych wad, czasu stwierdzenia wad oraz terminowości złożenia reklamacji.

 4. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy towaru.

 5. Natychmiast po zauważeniu wad należy wstrzymać proces obróbki.IX. Ograniczenia odpowiedzialności i naruszenie praw ochronnych
 1. W przypadku nieumyślnego zaniedbania obowiązków odpowiedzialność nasza ogranicza się do bezpośrednich przeciętnych szkód typowych dla danego produktu, możliwych do przewidzenia na podstawie rodzaju towaru. Dotyczy to również nieumyślnych zaniedbań naszych prawnych przedstawicieli lub pomocników.

 2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują roszczeń klienta z tytułu odpowiedzialności produktowej oraz nie obowiązują w przypadku przypisanych nam uszkodzeń zdrowia i ciała oraz w przypadku utraty życia przez klienta.

 3. Jeżeli strona trzecia zgłosi roszczenia, ponieważ przedmiot dostawy narusza ustawowe prawa ochronne strony trzeciej, wówczas za naruszenia tych praw odpowiada kupujący, o ile przedmioty dostawy zostały wyprodukowane według przekazanych przez niego rysunków, modeli albo innych opisów lub danych. W tym przypadku kupujący zobowiązuje się na pierwsze wezwanie zwolnić nas z roszczeń strony trzeciej i wszystkich przypadających kosztów i nakładów. Ponadto kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o możliwych lub stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom ochronnym.


X. Tajemnica handlowa
 1. Kupujący nie będzie bez naszej zgody przekazywał wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z firmą ALLIGATOR Polska z o.o. osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 2. Rysunki, modele, szablony, wzorce i inne informacje techniczne nie mogą być przekazane osobom trzecim. Upoważnia się tylko do wewnętrznego wykorzystania ich w firmie kupującego.


XI. Ochrona danych
Akceptując niniejsze Ogólne warunki sprzedaży kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę ALLIGATOR Polska z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez naszą firmę oraz w celach marketingowych związanych  z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

 
XII. Postanowienia dodatkowe
 1. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy ALLIGATOR Polska z o.o.. Mimo tego jesteśmy uprawnieni do wniesienia pozwu sądowego do wybranego przez nas sądu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. 

 3. Językiem stosowanym w umowach jest język polski.

 4. Strona zawierająca umowę może odstąpić od umowy bez żadnych roszczeń tylko po uzyskania od nas pisemnej zgody.

 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności

 
ALLIGATOR Polska z o.o.                                                                                                                            März 2006

Hier können Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen herunterladen

© ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

Drukowanie strony     to top


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen /Brenz 


Ph. +49 (0)7322 130-1
Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de 


Logo Stomil      Logo EHA     Logo ALLIGATOR