alligator druckseitenkopf de logos druckseite

WEGMANN automotive GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 6 • D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 931 321 04 0 • Fax +49 931 321 04 999 • info@wegmann-automotive.com

Zurück zur Normalansicht
kopfgrafik standard

Ogólne warunki zakupów firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

 

I. Przepisy ogólne

 1. Dla wszystkich dostaw i świadczeń, które Państwo nam dostarczają (w dalszej części umowy zwani „Dostawcą“), obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupów. Obowiązuje to także wtedy, gdy nasze ogólne warunki zakupów nie są zgodne z Państwa ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

 2. Nasze warunki zakupów obowiązują także dla przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostały one powtórnie zawarte w sposób wyraźny.

 3. Zmiany umowy, uzupełnienia lub uzgodnienia ustne obowiązują tylko pod rygorem pisemnego potwierdzenia ich przez obydwie strony.

 
II. Zamówienie

 1. Zamówienia, odmówienie dostawy i podobne zmiany wymagają formy pisemnej. Uzgodnienia ustne, obojętnie, czy przed, czy po zawarciu umowy, wymagają formy pisemnej w celu ważności.

 2. Zlecenia poddostaw dostawca może wykonywać jedynie za naszą zgodą.

 
III. Ceny i zapłata

 1. Oznaczona w zamówieniu cena jest wiążąca i wlicza się do niej dostawę typu „franco siedziba”, włącznie z opakowaniem a także formalnościami celnymi i cłem. Zmiany ceny na podstawie później następujących wzrostów kosztów, a także innego rodzaju zwyżka ceny są wykluczone, o ile przez nas jednoznacznie nie zostały zawarte pisemnie inne warunki.

 2. Rachunki od dostawcy należy dostarczać po dostawie oddzielnie i w przepisowej formie.

 3. Prawa do rozliczenia i retencji przysługują nam w zakresie prawnym.

 
IV. Dostawa

 1. Dostawa następuje franco siedziba. Jeśli w naszym zamówieniu podaliśmy numer zamówienia lub artykułu, należy go uwidaczniać na wszelkiej dokumentacji z dostawcą i na wszystkich papierach przesyłowych i dostaw.

 2. Podany w zamówieniu termin dostawy jest wiążący. Dostawca odpowiada za pozyskanie niezbędnych do wykonania dostawy i świadczenia poddostaw i świadczeń obcych także w przypadku niezawinienia.

 3. Jeśli dostawy musiały nastąpić w sposób przyspieszony poprzez zawinienie dostawcy, to ponosi on powstałe w ten sposób koszty dodatkowe.

 4. Dostawca zobowiązuje się poinformować nas niezwłocznie, jeśli wg jego rozeznania zawartego terminu dostawy nie będzie mógł dotrzymać.

 5. Niedotrzymanie zawartego terminu dostawy daje nam prawo do odstąpienia od umowy bez postawienia w stan zwłoki lub ustalenia terminu dodatkowego oraz żądania odszkodowania za niespełnienie świadczenia. Alternatywnie istnieje możliwość zażądania spełnienia świadczenia, jeśli zgłoszone zostanie w ciągu 14 dni po upływie terminu dostawy. Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej do tego czasu.

 
V. Przeniesienie ryzyka

Dostawa następuje franco siedziba.


VI. Płatność

Zapłata ceny zakupu następuje, o ile nie zawarto inaczej na piśmie, w ciągu 14 dni z 3% skontem lub w ciągu 90 dni po dostawie i otrzymaniu rachunku netto.


VII. Opakowanie

Dostawy i towary należy tak opakować, aby uniknąć szkód w transporcie. Opakowania wielokrotnego użycia dostawca zobowiązany jest odebrać bez kosztów przewozu. Jeśli cena zakupu określana jest na podstawie ciężaru towaru, to należy od niego odjąć tarę. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty opakowania ponosi dostawca.

 

VIII. Roszczenia dotyczące szkód rzeczowych

 1. Zobowiązujemy się do kontroli towaru w ciągu właściwego terminu ze względu na odstępstwa ilościowe i jakościowe. Obowiązek kontroli ogranicza się do badań dostosowanych do możliwości. Reklamacja jest prawidłowa, jeśli nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po dostawie.

 2. Ze strony dostawcy gwarantuje się, że wszystkie dostawy odpowiadają najnowszemu stanowi techniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przepisami i wytycznymi urzędów, związków zawodowych i organizacji specjalistów.

 3. Dostawca odpowiada za nieszkodliwość dla środowiska dostarczanych produktów i materiału opakowaniowego. Dostawca odpowiada także za wszelkie szkody powstałe w następstwie naruszenia prawnych obowiązków utylizacji.

 4. Ustawowe roszczenia z tytułu wad przysługują nam w całości i przedawnienie roszczeń z tytułu wad rzeczowych także zgodnie z prawem.

 5. Jeśli w odpowiedzi na roszczenie z tytułu wad rzeczowych towar zostanie przez dostawcę uruchomiony lub naprawiony, to okres przedawnienia rozpoczyna się od tego czasu, kiedy dostawca w całości wypełnił świadczenie.

 6. Jeśli przez wadliwą dostawę powstaną koszty typu transportowe, robocizny lub materiałowe, to dostawca odpowiada za te koszty.

 7. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przejęcia ryzyka uwidocznią się wady rzeczowe, to przyjmuje się, że wada taka obecna była w czasie przejęcia ryzyka, chyba że przypuszczenie nie jest do pogodzenia z rodzajem rzeczy lub wady.

 

IX. Regres

 1. Jeśli wyprodukowane przez nas lub sprzedane wyroby muszą zostać przez nas odebrane jako zwrot wskutek wadliwości towaru dostawcy lub w inny sposób skierowane zostanie przeciw nam z tego powodu roszczenie, to zastrzegamy sobie pociągnięcie dostawcy do regresu, przy czym dostawca ma obowiązek wynagrodzenia tych nakładów, które ponosimy w związku z naszym klientem, bowiem występuje on do nas z roszczeniem wynagrodzenia nakładów, w szczególności kosztów transportu, pracy lub materiałów.

 2. W przypadku cyfry 1 przedawnienie następuje najwcześniej 2 miesiące od momentu, w którym spełniliśmy skierowane do nas roszczenia klienta.


X. Odpowiedzialność za produkt

 1. Jeśli dostawca jest odpowiedzialny za błąd produktu, to jest on zobowiązany spełnić na pierwsze wezwanie od nas roszczenia odszkodowawcze osób trzecich.

 2. Dostawca jest zobowiązany pokryć wszystkie nakłady, które powstały w związku z przeprowadzoną przez nas akcją zwrotu.

 3. Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w wystarczającym zakresie, przy czym roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód pozostają nienaruszone. Należy przy tym brać pod uwagę ochronę ubezpieczeniową w odniesieniu do zakresu i trwania ustawowych najwyższych granic odpowiedzialności wg niemieckiego prawa o odpowiedzialności za produkt. Dostawca przekazuje nam na żądanie, niezwłocznie, kopię ważnej polisy.

 
XI. Jakość

 1. Dostawca gwarantuje, że dostawy odpowiadają uznanym regułom techniki, przepisom bezpieczeństwa i innym przepisom, przepisom ustawy w zakresie prawa pracy, zarządzeniu o ochronie pracy, ustawie o bezpieczeństwie urządzeń i produktów GPSG, a także zarządzeniom i regułom technicznym, bezpośrednio stosowanym dyrektywom UE (jak np. Dyrektywa Maszynowa, Niskich Napięć, Kompatybilności Elektromagnetycznej), uzgodnionym parametrom technicznym (włącznie z normami DIN lub UE), a także przyrzeczonymi właściwościami.
  Zmiany w przedmiocie dostawy wymagają naszej wcześniejszej zgody. Obowiązuje także: lista art. zabronionych VDA i materiałów, które należy deklarować.

 2. Jesteśmy uprawnieni do upewnienia się na miejscu o skuteczności działania systemu zarządzania jakością.

 3. Dostawca ma obowiązek stałej kontroli jakości swoich towarów. Dostawca ma przy tym obowiązek dokumentowania, kiedy i w jaki sposób przedmioty dostawy zostały sprawdzone lub oddane do sprawdzenia i jakie są wyniki tych badań.
  Dokumentację kontrolną należny przechowywać przez okres 10 lat i przedkładać na żądanie.

 
XII. Obowiązek utrzymania w tajemnicy

 1. Dostawca jest zobowiązany do traktowania jak tajemnicy zakładowej wszystkich informacji technicznych i handlowych o klientach, o których powziął wiedzę w związku z kontaktami handlowymi. W przypadku naruszenia tajemnicy zakładowej zastrzegamy sobie prawo wystąpienia z roszczeniem odszkodowania.

 2. Rysunki, modele, szablony, wzory i tym podobne nie mogą zostać przekazane nieupoważnionym osobom trzecim. Powielanie dopuszczalne jest jedynie w ramach wymogów zakładowych i przepisów o ochronie praw autorskich.


XIII. Narzędzia

 1. Koszty narzędzi, które są niezbędne do produkcji części umownych, zostaną zapłacone przez nas dopiero po wyraźnym, pisemnym pozwoleniu wykonania wzorca. Narzędzia przechodzą na naszą własność i mogą być używane wyłącznie do naszych celów.

 2. Rysunki narzędzi należy nam przekazać po wytworzeniu narzędzia bez oddzielnego wezwania.


XIV. A) Ogólne warunki umowne do zakupów instalacji i urządzeń technicznych

 1. Dostawca ma obowiązek zadbania o to, aby instalacja nie zużywała więcej energii, niż wymaga tego zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Do wykonania instalacji należy zastosować możliwie najbardziej efektywne napędy, silniki i inne aktywne komponenty. Całkowite zapotrzebowanie na energię nie może być wyższe niż porównywalna instalacja referencyjna takiego samego rodzaju budowy i wielkości/mocy.

 2. Moc znamionową instalacji należy tak dobrać, żeby była wystarczająca do przewidywanego wykorzystania, jednakże nie była przesadnie duża.

 3. Dostawca ma obowiązek pouczenia nas w zakresie niezbędnego rodzaju i sposobu obsługi, niezbędnych czynności w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu, przeglądów, które są niezbędne do zgodnej z przeznaczeniem i bezusterkowej pracy oraz przekazać odpowiednią dokumentację, np. wskazówki w zakresie konserwacji.


B) Ogólne warunki umowne do usług architektoniczno inżynierskich

 1. Dostawca ma obowiązek korzystania wyłącznie z certyfikowanych, elektrycznych środków pracy zgodnie z BGV A3. Korzystanie z tego rodzaju środków pracy odbywa się na własną odpowiedzialność.

 2. Dostawca nie może samodzielnie zmieniać naszych ustawień w instalacjach zasilających energii, grzejnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; jeśli byłoby to niezbędne do wykonania Jego prac, musi On uzyskać nasze pisemne zezwolenie.

 3. Dostawca jest zobowiązany na nasze odpowiednie żądanie do zamknięcia drzwi i okien w naszych pomieszczeniach podczas wykonywania swoich prac.


XV. Inne

 1. Miejscem wykonania zobowiązania i sądem właściwym dla wszystkich sporów jest Giengen an der Brenz. Jesteśmy także uprawnieni do pozwania dostawcy także w innych dopuszczalnych sądach.

 2. Dla stosunku umownego obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Zastosowanie Konwencji ONZ o umowach w międzynarodowym obrocie handlowym, a także innego prawa sprzedażowego jest wykluczone.

 3. Jeśli dostawca przeprowadza w naszym przedsiębiorstwie prace budowlane, montażowe, utrzymania w ruchu lub pozostałe w ramach dostawy, to jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, dostępnych na www.alligator-ventilfabrik.de, dla firm obcych. Wyszczególnione przepisy BHP i P-poż stanowią integralną część niniejszy warunków zakupów.

 4. Jeżeli któryś lub wiele powyżej opisanych warunków stałoby się nieskuteczne, skuteczność pozostałych jest nienaruszona. W przypadku nieważności jednego lub więcej punktów niniejszej umowy punkt nieważny zastąpiony zostanie przez strony ważnym, znaczeniowo najbliższym punktu nieważnego.

 5. Ciągłość: Wytyczne dotyczące ciągłości, opublikowane na naszej stronie internetowej, są wiążące dla wszystkich naszych dostawców i stanowią integralną część niniejszej umowy.


XVI. REACH

 1. Dostawca ma spełniać swój obowiązek związany z informowaniem zgodnie z zarządzeniem 1907/2006 (REACH). Ponieważ Alligator Ventilfabrik GmbH występuje jako dalszy użytkownik, oznacza to, że jest zdany na te informacje od dostawcy. W szczególności dostawca ma obowiązek upewnić się, że nie dostarcza produktów, których zawartość wyszczególniona jest na tzw. liście materiałów SVHC, bez zgłaszania tego przy każdej dostawie do Alligator Ventilfabrik GmbH. Lista materiałów SVHC dostępna jest pod adresem
  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).
  Po aktualizacji tej listy przez ECHA dostawca ma obowiązek podjęcia natychmiastowej kontroli swoich wyrobów pod względem zgodności z nią. W przypadku zastosowania materiałów znajdujących się na takiej liście dostawca w porozumieniu z Alligator Ventilfabrik GmbH ma obowiązek zastąpienia ich przez materiały zastępcze.

 2. Jeśli artykuł dostarczany do ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH zawiera materiał SVHC, to należy to zgłosić przy każdej dostawie, podają następujące, indywidualne dane artykułu:

  • Numer i opis artykułu
  • Opis chemiczny i numer CAS materiału SVHC
  • Stężenie (procent wagi) materiału SVHC

 3. Jeśli te dane nie zostaną zgłoszone, to przyjmujemy, że dostarczone produkty w danej chwili nie zawierają materiałów SVHC.

 4. Zwracamy uwagę wszystkim dostawcom w sposób wyraźny, że prawne roszczenia osób trzecich, powstałe w wyniku niedotrzymania ich przepisów prawa, skierowane do ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH, będą przekazywane dalej do dostawców.

ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH                                                                                                Juni 2015                                                                                                                        

 

Download Ogólne warunki zakupó

© ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

Drukowanie strony     to top


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen /Brenz 


Ph. +49 (0)7322 130-1
Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de 


Logo Stomil      Logo EHA     Logo ALLIGATOR