alligator druckseitenkopf de logos druckseite

WEGMANN automotive GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 6 • D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 931 321 04 0 • Fax +49 931 321 04 999 • info@wegmann-automotive.com

Zurück zur Normalansicht
kopfgrafik standard

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ALLIGATOR POLSKA SP. Z O.O.

Polityka prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Alligator Polska Sp. z o.o. w Nekli danych osobowych. W ramach niniejszej Polityki prywatności przedstawione są zasady sposobu zbierania danych osobowych oraz cele ich wykorzystania, a także informacje o tym jakie prawa przysługują osobom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych: ALLIGATOR Polska Sp. z o.o. , ul. Gnieźnieńska 6, 62-330 Nekla, NIP 786-00-12-638, REGON 630208827, KRS 0000155540.

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

Cel przetwarzania danych osobowych:
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej „RODO”.

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia „RODO”

- realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia

- kontakt celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

- sprzedaż i marketing -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

- prowadzenie rachunkowości Administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

- wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji w szczególności w związku z wykonaniem ciążących na administratorze obowiązków – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

- całokształt spraw związanych z zatrudnianiem pracowników – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 

Użytkownik wchodząc na stronę internetową Administratora może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może nastąpić także poprzez tzw. wyraźne działanie np. poprzez pozostawienie danych kontaktowych.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne.
Administrator może gromadzić i przetwarzać w szczególności takie dane jak: imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne, imię i nazwisko oraz numery identyfikacyjne krewnych (cele związane ze świadczeniami), dane o pojeździe itp.

Odbiorcy danych

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje zebranych danych podmiotom trzecim, nie zamierza też ich przekazywać do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Za zgodą Użytkownika  dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym przy czym takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przechowywanie danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym dostępem lub wykorzystaniem, a także przed przypadkowym ich zniszczeniem i utratą.

Prawa uprawnionych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
Uprawniony ma prawo:

a)       dostępu do danych polegające na możliwości potwierdzenia czy i w jaki sposób oraz jakie dane są przetwarzane przez Administratora,

b)      żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku gdy są niekompletne,

c)       do usunięcia danych osobowych, polegające co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia przetwarzanych danych osobowych (istnieją jednak wyjątki od tego prawa w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

d)      do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych polegające na tym, że Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e)      do ograniczenia przetwarzania polegające na tym, że Administrator możne przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,

f)        do przenoszenia danych polegające na prawie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeśli  przetwarzanie odbywa się w oparciu o  zgodę lub na podstawie umowy,

g)       do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji
forma mailowa: rodo@alligator-polska.com
forma pisemna: ALLIGATOR Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 6 62-330 Nekla.
Administrator oświadcza, że wszystkie wnioski i żądania zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, a każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - (więcej informacji na stronie Urzędu).

Naruszenie ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, Administrator jest obowiązany zgłosić to do UODO, chyba, że będzie pewność, że naruszenie to nie będzie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadomi Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu. 

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej Administratora oraz za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych, używanych przez Administratora.

Wtyczki Youtube
Na naszej stronie umieściliśmy wtyczkę youtube - YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzasz nasze strony, przez tą wtyczkę następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem youtube. youtube otrzymuje w ten sposób informację, że Twój adres IP połączył się przez naszą stronę. Jeśli klikniesz w przycisk wtyczki youtube w czasie, gdy jesteś zalogowany/-a na swoim koncie youtube, będzie możliwe podlinkowanie treści z naszej strony do Twojego profilu youtube. Dzięki temu youtube może przydzielić naszej stronie Twoje konto użytkownika.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że jako zarządca naszych stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, jak i ich wykorzystania przez youtube. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na youtube pod adresem https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/
Jeśli sobie nie życzysz, żeby youtube przydzielił nasze strony do twojego konta użytkownika youtube, wyloguj się z Twojego konta youtube.

© ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

Drukowanie strony     to top


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen /Brenz 


Ph. +49 (0)7322 130-1
Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de 


Logo Stomil      Logo EHA     Logo ALLIGATOR